Resultats Individuals

[insert_php]

$conex = new mysqli(“bbdd.bitllesdelleida.cat”, “ddb21026”, “eXtint0r_l0l”, “ddb21026”);
if ($conex ->connect_errno) {
echo “Fallo al conectar a MySQL: (” . $mysqli->connect_errno . “) ” . $mysqli->connect_error;
}

if(!empty($_GET[“genere”]))
{
$genere = $_GET[“genere”];
$genere = mysqli_real_escape_string($conex, $genere);
}else{
$genere = “tots”;
}
if(!empty($_GET[“grup”]))
{
$grup = $_GET[“grup”];
$grup = mysqli_real_escape_string($conex, $grup);
}else{
$grup = “tots”;
}

echo ‘

‘;
$posicio = “1”;

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘Filtrar Individuals:‘;

echo ‘

Genere:’;

echo ‘‘;

echo ‘Grup:’;

echo ‘‘;

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;

if(($genere == “”) AND ($grup == “”))
{
$query_ind = “SELECT * from classificacio_ind order by percp DESC, percb DESC”;
}

if($genere == “tots”)
{
if($grup != “tots”)
{
//echo ‘
Tots seleccionats – Grup ‘.$grup.’

‘;
$query_ind = “SELECT * from classificacio_ind WHERE grup = ‘$grup’ order by percp DESC, percb DESC”;
}else{
//echo ‘
Tots seleccionats

‘;
$query_ind = “SELECT * from classificacio_ind order by percp DESC, percb DESC”;
}
}elseif($genere == “m”){
if($grup != “tots”)
{
//echo ‘
Genere seleccionat: M – Grup ‘.$grup.’

‘;
$query_ind = “SELECT * from classificacio_ind WHERE grup = ‘$grup’ AND genere = ‘M’ order by percp DESC, percb DESC”;
}else{
//echo ‘
Genere seleccionat: M – Tots els grups

‘;
$query_ind = “SELECT * from classificacio_ind WHERE genere = ‘M’ order by percp DESC, percb DESC”;
}
}elseif($genere == “f”){
if($grup != “tots”)
{
//echo ‘
Genere seleccionat: F – Grup ‘.$grup.’

‘;
$query_ind = “SELECT * from classificacio_ind WHERE grup = ‘$grup’ AND genere = ‘F’ order by percp DESC, percb DESC”;
}else{
//echo ‘
Genere seleccionat: F – Tots els grups

‘;
$query_ind = “SELECT * from classificacio_ind WHERE genere = ‘F’ order by percp DESC, percb DESC”;
}
}

$res_query_ind = mysqli_query($conex, $query_ind);
while($datos_ind = mysqli_fetch_array($res_query_ind))
{
$sql_nom_ind = “SELECT nom_jugador from jugadors where id = ‘$datos_ind[id_jug]'”;
$query_nom_ind = mysqli_query($conex, $sql_nom_ind);
if($nom_ok_ind = mysqli_fetch_array($query_nom_ind))
{
$jug_ind = $nom_ok_ind[“nom_jugador”];
}

$sql_nom_equip = “SELECT nom_club from clubs where id = ‘$datos_ind[club_id]'”;
$query_nom_equip = mysqli_query($conex, $sql_nom_equip);
if($nom_ok_equip = mysqli_fetch_array($query_nom_equip))
{
$jug_equip = $nom_ok_equip[“nom_club”];
}

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
++$posicio;
}

echo ‘

 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
‘.$posicio.’ ‘.utf8_encode($jug_ind).’ ‘.utf8_encode($jug_equip).’ ‘.$datos_ind[“bitlles”].’ ‘.$datos_ind[“percb”].’ ‘.$datos_ind[“punts”].’ ‘.$datos_ind[“percp”].’ ‘.$datos_ind[“partits”].’

‘;

[/insert_php]


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)