Avis Legal

  

AVÍS LEGAL i CONDICIONS D’ÚS

  

TITULAR DE LA WEB.- El titulat de la web és l’Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL).

La utilització del lloc web per part d’un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporin en el present avís legal en el moment en què l’usuari hi accedeixi.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL.- Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts (amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web (en endavant BdeLL).

BdeLL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web. L’usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat.

Per altra part, l’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que faciliti el lloc web no infringeixen els drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. Aquestes informacions es consideraran no confidencials i BdeLL es reserva el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada o a suprimir-les del lloc web.

VERACITAT DE LA INFORMACIÓ.- BdeLL utilitzarà tots els mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web, però, no obstant això, BdeLL no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en els continguts de la web.

PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT.- BdeLL es compromet al compliment de la confidencialitat de les dades personals implementant les mesures de seguretat necessàries, tenint en compte l’estat de la tecnologia, per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT PER EL FUNCIONAMENT DE LA WEB.- BdeLL no té cap responsabilitat que es derivi d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament de l’operatiu del sistema electrònic motivades per causes que li siguin alienes (a títol enunciatiu i no limitatiu, deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques o d’internet i intromissions il•legítimes de tercers)

RÈGIM DE RESPONSABILITAT PER L’ÚS DE LA WEB.- L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la web, i és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal , judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra BdeLL basada en la utilització per part de l’usuari de la web.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB.- BdeLL pot suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. BdeLL també pot tancar definitivament, sense avís previ, el lloc web.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT PER ENLLAÇOS.- El lloc web conté enllaços o links que poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. BdeLL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi en aquests llocs web de tercers i queda, també, exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través seu i de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir i dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB.- L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’usuari s’obliga a no utilitzar la web o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il•lícits, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir una normal utilització de la web per part d’altres usuaris.

L’usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. També es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’usuari es compromet també a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

L’usuari podrà establir enllaços en altres llocs web que condueixin a aquest lloc, amb les següents condicions: l’enllaç només permetrà l’accés a les pàgines web però no podrà reproduir-les, no es faran declaracions ni es donarà a entendre que BdeLL ha donat cap autorització o ha supervisat de cap manera els continguts oferts pel lloc web que ha establert l’enllaç. El lloc web que ha establert l’enllaç no podrà incloure cap signe distintiu pertanyent a aquest lloc web, ni contindrà informacions o continguts il•lícits, contraris a les bones costums generalment acceptades, ni continguts contraris o lesius pels interessos o drets de tercers. Per últim l’establiment de l’enllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre BdeLL i el titular del lloc web que ha establert l’enllaç.

MODIFICACIÓ LLOC WEB I CONDICIONS D’ÚS.- BdeLL es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació la presentació i configuració del lloc web, així com les seves condicions d’ús, quedant l’usuari obligat per aquests noves condicions d’ús.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL.- Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís legal i condicions d’ús, es regiran per la legislació espanyola i se sometent a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili l’Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL).


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)